BIMBINGAN DAN KAUNSELING.


SURAT PEKELILING IKHTISAS.


 1. Bilik Perkhidmatan Panduan Pelajaran Dan Kerjaya 5 ( 76 )
 2. Garis Panduan Sistem Bimbingan Taulan 3 ( 07 )
 3. Jawatankuasa Bencana Di Peringkat KPM, JPN, PPD dan Sekolah. 9 ( 09 )

SURAT SIARAN KPM.

Merekayasa Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling;


TEORI KAUNSELING.
 1. Teori Pelaziman Operan ( B.F Skinner )
 2. Teori Pelaziman Klasik ( Ivan Pavlov )
 3. Teori Pemusatan Klien ( Carl Rogers )
 4. Teori Perkembangan ( Maslow )
 5. Teori Rasional Emotif ( Elbert Ellis )
 6. Teori Psikoanalitik ( Sigmund Freud )
 7. Teori Konstruktivisme ( Jean Piaget )
 8. Teori Kaunseling Al Ghazali ( Imam Al-Ghazali )     


BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan 
kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar
adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar
yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan.
Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna
bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara
seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bil
Bidang
Input
Kaedah
1.
Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling
1.
Akademik
Kaunseling Individu
Kaunseling Kelompok
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
Konsultasi
2.
Kerjaya
3.
Psikososial
4.
Keluarga
5.
Peribadi
6.
Kes Disiplin
7.
Dadah
8.
HIV/ AIDS
9.
Krisis
2.
Pengurusan dan
Pentadbiran
1.
Maklumat Kerjaya
Sistem Fail
Paparan
Sebaran
Brosur / Pamplet
Poster
Buku
Buku Skrap 
Perkongsian
2.
Maklumat Pendidikan dan Latihan
3.
Maklumat Dadah
4.
Maklumat HIV/ Aids
5.
Maklumat Bahaya Rokok dan Kesihatan
6.
Rancangan Tahunan
7.
Kertas Kerja Program
8.
Buku Rekod Perkhidmatan
9.
Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
10.
Jadual Waktu Perkhidmatan
11.
Maklumat Murid
12.
Laporan Program
13.
Keceriaan Bilik Kaunseling
14.
Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
15.
Laporan dan Rekod Sesi
16.
Penilaian Program
17.
Rekod dan Laporan Kewangan
3.
Akademik
1.
Pemilihan mata pelajaran elektif
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Bengkel
Seminar
Kem/Perkhemahan
Tayangan Video
Pembimbing Rakan Sebaya
(PRS)
Taklimat
Kolokium
Tutor Sebaya
Mentor Mentee
 Lawatan
Ceramah
Pameran
Bank maklumat manual
Bank maklumat berkomputer
2.
Kemahiran Belajar
a.
Membaca
b.
Mencatat/ mengambil nota
c.
Pengurusan masa
d.
Pengurusan diri
e.
Mendengar
f.
Mengingat
g.
Mengulangkaji
h.
Menjawab  soalan peperiksaan
i.
Menghadapi peperiksaan
3.
Mengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.
4.
Kerjaya
1.
Inventori Minat
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Lawatan
Ceramah
Forum
Seminar
Tayangan video
Pertandingan-pertandingan
- Media Maklumat Kerjaya
- Buku Skrap Kerjaya
- Eksplorasi Alam Kerjaya
-               - Poster Kerjaya
- Sketsa Kerjaya
2.
Inventori Personaliti
3.
Inventori Nilai
4.
Pemilihan Mata Pelajaran Elektif
5.
Pengumpulan Maklumat Kerjaya
6.
Pendedahan kerjaya
Peluang latihan kerjaya
7.
Penyebaran Maklumat
5.
Psikososial & Kesejahteraan Mental
1.
2.
3.
Ujian Personaliti
Senarai semak masalah
Merujuk Kad Maklumat Diri (Jika perlu)
Bimbingan Kerjaya
merentasi Kurikulum
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Forum
Kursus
Bengkel/Seminar
Kem Bina Insan/ Diri             
Kolokium
Lawatan
Tayangan video
Kaunseling Keluarga
PRS
Latihan Dalam Kumpulan
Aktiviti Simulasi Kumpulan
Perkhemahan Ibadah
Ceramah
4.
Kemahiran Komunikasi
5.
Kemahiran Asertif/Tegas diri
6.
Penyaringan maklumat
7.
Pengurusan Tekanan
8.
Kemahiran Rohani
9.
Kemahiran Membuat Keputusan
10.
Kemahiran Pengawalan Diri
11.
Kemahiran Aplikasi
12.
Kemahiran Sintesis

Bil
Bidang
Input
Kaedah


13.
Kemahiran Analisis Kritikal

14.
Pengekalan Penghargaan Kendiri/ Self Esteem
15.
Perkembangan Keremajaan
16.
Konsep Kendiri
17.
Pengendalian Kendiri
18.
Program Orientasi
6.
Keibubapaan
1.
Komunikasi
Ceramah
Seminar
Forum
Bengkel
Perkhemahan keluarga/
Hari Keluarga
Lawatan ke rumah
Khidmat Konsultasi
Kursus Kemahiran
Keibubapaan
Konferens
Buletin Keluarga
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
2.
Perkembangan individu
3.
Isu-isu Kekeluargaan

3.1
Kepimpinan
3.2
Perkembangan remaja masa kini dan akan datang
3.3
Kerukunan dan kesejahteraan keluarga.
7.
Pembangunan
Diri
1.
Kemahiran Komunikasi
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
Latihan Dalam Kumpulan
Lawatan ke rumah
Ceramah
Bengkel
Praktikum PRS
2.
Kemahiran Penyelesaian Masalah
3.
Kepimpinan
4.
Kemahiran Tegas Diri
5.
Pembimbing Rakan Sebaya

(PRS)
6.
Kemahiran Sosial
7.
Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas
8.
Pengurusan Diri
8.
Pendidikan Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV/ AIDS
1.
Kemahiran Asertif
Ceramah
Seminar/Bengkel
Pertandingan Esei
Pertandingan Poster
Pertandingan Pidato
Pertandingan Boria
Pertandingan Nasyid
Kuiz
5 Minit Anti Dadah
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
2.
Kemahiran Sosial
3.
Perkembangan Seksual
4.
Sikap Benci kepada dadah
5.
Kemahiran Menghindar
Jangkitan HIV/ AIDS
6.
Pendidikan KekeluargaanSMART SUPPORT TEAM.


Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling (Rendah & Menengah) dikehendaki bersedia pada bila-bila masa untuk memberikan perkhidmatan di Lokasi Pemindahan Mangsa Banjir apabila dimaklum kelak. Manakala sekolah-sekolah yang telah dipilih sebagai Pusat Pemindahan Banjir, Guru Bimbingan dan kaunseling di sekolah berkenaan perlu SEGERA memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri untuk tindakan selanjutnya sebaik sahaja mengetahui sekolah mereka telah dijadikan sebagai Pusat Pemindahan Banjir.
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS )
         
PENGENALAN.
Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah diperkenalkan di sekolah menengah Malaysia pada tahun 1988 setelah Institut Aminuddin Baki menjalankan kursus kejurulatihan bagi kumpulan pertama. Sehingg tahun 1992, tiga kumpulan jurulatih telah menghadiri kursus ini di Institut Aminuddin Baki.


PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA.

Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama,bangsa,jantina,kedudukan perlakuan dan fizikal. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS.

DEFINISI

Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi
 dan kaunseling. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya, terutama kepada
 mereka yang memerlukan pertolongan. PRS tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan 
masalah rakan-rakan tetapi ia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain, berminat
 dan mengambil berat serta rela serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah.


FALSAFAH


“BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN”

PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, perlakuan, perhubungan, kemahiran, kreativiti dan
 keimanan.

VISI
Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti.

MISI
Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan cemerlang
 berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya.

MATLAMAT
Membina budaya kasih mesra dan saling membantu dikalangan pelajar.

Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada
Tuhan.

Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka, bertimbangrasa, rela,taat, menolong
dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.

Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain, PRS dapat memainkan peranan membantu
mengurangkan masalah salahlaku dikalangan pelajar.

ETIKA PRS

PRS perlu patuh kepada etika berikut:

Amanah dan menyimpan rahsia.
Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.
Tahu batasan dan keupayaan diri.
Sentiasa berusaha meningkatakan diri dari pelbagai aspek.
Melapor kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling tenteng kes yang boleh merosakkan diri atau
orang lain.
Merujuk kes rumit kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling.
Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama.

SENARAI TUGAS PRS

 Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling.
Sebagai khidmat sokongan, PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di
sekolah.
Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan.
Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukkan jika perlu.
Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi
intervensi jika perlu.
Sebagai Role Model kepada pelajar lain.
Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka, yakin dan percaya diri, berasa selesa dan berimpati.
Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat.
Mendengar, menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif  sebelum membuat keputusan.
Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan mengambil langkah positif.
Mematuhi etika kerahsiaan.
Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi.
Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal.
Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya
ia belajar melalui pengalamannya.
Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri.
Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk  membantu.

CADANGAN PERANCANGAN  TAHUNAN PRS

Bulan
Aktiviti
Sasaran
Personalia
Catatan
Januari
Promosi PRS
 • Pemilihan Ahli
 • Temuduga
 • Ujian Personaliti
 • Mesyuarat Agung PRS
 • Rancangan Tahunan
 • Perlantikan Biro / AJK
 • Pembahagian Tugas

PRS tahun 4-5

Guru Kaunseling

AJK UBK

Februari
Program  Orientasi PRS
 • Ramah Mesra
 • Taklimat AktivitiTahunan
 • Kursus PRS 1 (Modul Asas 1- Kesedaran Kendiri dan Asas Komunikasi)
 • Kursus PRS 2 (Modul Asas 2- Asas Kaunseling dan Perkembangan Remaja)

PRS tahun 4-5

Guru Kaunseling

AJK UBK

Mac
Pemantauan PRS
 • Semakan Buku Log PRS
 • Bimbingan Penyelesaian Masalah

PRS tahun 4-5

Guru Kaunseling

AJK UBK

April
Pemantauan PRS
 • Semakan Buku Log PRS
 • Bimbingan Penyelesaian Masalah
Aktiviti Luar
 • Kursus Kepimpinan
 • Rekreasi
 • Lawatan

PRS tahun 4-5  
Guru Kaunseling

AJK UBK

Mei
Pemantauan PRS
 • Semakan Buku Log PRS
 • Bimbingan Penyelesaian Masalah
Latihan Kemahiran Lanjutan
PRS tahun 4-5

Guru Kaunseling

AJK UBK

Jun
Pemantauan PRS
 • Semakan Buku Log PRS
 • Bimbingan Penyelesaian Masalah
Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Sekolah / Daerah

PRS tahun 4-5

Guru Kaunseling

AJK UBK

Julai
Pemantauan PRS
 • Semakan Buku Log PRS
 • Bimbingan Penyelesaian Masalah
Aktiviti Luar
 • Kursus PRS
 • Lawatan

PRS tahun 4-5

Guru Kaunseling

AJK UBK

Ogos
Pemantauan PRS
 • Semakan Buku Log PRS
 • Bimbingan Penyelesaian Masalah
Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Peringkat Negeri

PRS tahun 4-5

Guru Kaunseling

AJK UBK

September
Penilaian PRS dan Laporan Pencapaian

PRS tahun 4-5

Guru Kaunseling

AJK UBK

Oktober
Penyediaan Sijil
Jamuan Akhir Tahunan / Jamuan Perpisahan
PRS tahun 4-5

Guru Kaunseling

AJK UBK
LAGU PRS


PRS WE’RE ALWAYS THERE FOR YOU
WHEN YOU NEED US LENDING AN EAR TO YOU

PRS we’ll help light up your life
Together, friend for eternity
*(P) Positivity (R)  rational thinking (S) Sensitivity
That’s what we strive to be you’
Time after time (through and through)
PRS, that us!

Whwn you’re down, when you are full of frowns
And you’re alone, screaming for help, a shoulder to cry on,
PRS, your friend in times of need,
So don’t feel shy, don’t wait, just look for us
(Repeat*)

Your friend in need, that’s us! (PRS, That us)
Drop in for a chat with us! (PRS, That’s us)
Anytime, anyplace, eeverybody welcome! (PRS, that’s us)
PRS, that’s us!!

PRS,kan s’lalu di sampingmu
Sambutlah bantuan yang ikhlas dari kami
PRS, menyuluhi  jalan hidupmu
Bersama, sahabat’tuk selamanya

(P) Sikap positif ® minda rasional (S) sikap sensitive
‘Tuhan harapan kami
Setiap masa (setiap kali)
Kami PRS

Bila dirimu, muram dan hilang senyumanmu
Dan kan perlukan bantuan, tempat ‘tuk mengadu
PRS, sahabatmu yang sejati
Pintu kami ’kan terbuka tuk mu

Kami PRS!
Kami PRS!
Kami PRS!
KAMI PRS!!!


TOKOH-TOKOH MOTIVATORS.